Search for more Public Notices in your area
Planning

Wrexham County Borough Council Town and Country Planning Act 1990 Planning (Listed Buildings and Conservation Areas) Act 1990

Notice ID: WAR1895774

Notice effective from
30th October 2020 to 29th November 2020

Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrexham Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 Deddf Cynllunio (Adeiladau Rhestredig ac Ardaloedd Cadwraeth) 1990

P/2020/0643 Willow Cottage, Park Street, Ruabon, Wrecsam, LL14 6LE Dymchwel yr adeilad presennol a chodi 6 annedd ar wahan (terfyn anheddiad allanol ac yn wahanol i'r cynllun datblygu), P/2020/0649 Former Site of Brymbo Steelworks, Brymbo, Wrecsam, LL115FS Caniatad cynllunio amlinellol ar gyfer hyd at 300 annedd [defnydd dosbarth c3), ysgol gynradd (2 ddosbarth mynediad), canolfan ardal fach sy'n cynnwys hyd at 1,395 medr sgwar ar gyfer manwerthu, hyd at 372 medr sgwar ar gyfer defnydd dosbarth a3 bwyty/ty tafam, hyd at 465 medr sgwar at ddefnydd dosbarth dl, isadeiledd gwyrdd aml-swyddogaeth, gan gynnwys man agored anffurfiol, pwll casglu D?F wyneb, mynediad i gerbydau, parcio ceir, gwaith peirianneg, llwybrau cyhoeddus ac ardaloedd meddal a chaled wedi'u tirlunio, gwasanaethau tanddaearol, a'r holl waith galluogi ac ategol, gyda'r holl faterion wedi'u cadw'n ol ac eithrio mynediad i gerbydau o ffordd brymbo (datblygiad mawr).

You may view the above applications on

www.wrexham.gov.uk/plans

or at Contact Wrexham, 16 Lord Street, Wrexham, LL111LG. If you wish to make comments about the proposals you should write to Wrexham County Borough Council, Guildhall, Wrexham, LL11 1AY or email:

planning_admin@wrexham.gov.uk

before 18.11.20.

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Byddwn yn ymateb i unrhyw □hebiaeth yn Gymraeg ac ni fydd hyn yn arwain at unrhyw oedi.

Wrexham County Borough Council Town and Country Planning Act 1990 Planning (Listed Buildings and Conservation Areas) Act 1990

P/2020/0643 Willow Cottage, Park Street, Ruabon, Wrexham,LL14 6LE Demolition of existing building and erection of 8 detached dwellings (outside settlement limit and contrary to development plan), P/2020/0649 Former Site of Brymbo Steelworks, Brymbo, Wrexham, LL11 5FS Outline planning permission for up to 300 dwellings (class c3 use), a primary school (2-form entry), small district centre comprising up to 1,395 sq.M of class al retail up to 372 sq.M of class a3 restaurant / public house, up to 465 sq.M of class dl use, multi-functional green infrastructure, including informal open space, surface water attenuation, vehicle accesses, car parking, engineering works, public footpaths and hard and soft landscaping, underground services, and all ancillary and enabling works, with all matters reserved except for vehicular access from brymbo road (major development).

You may view the above applications on

www.wrexham.gov.uk/plans

or at Contact Wrexham, 16 Lord Street, Wrexham, LL111LG. If you wish to make comments about the proposals you should write to Wrexham County Borough Council, Guildhall, Wrexham, LL11 1AY or email:

planning_admin@wrexham.gov.uk

before 18.11.20.

We welcome correspondence in Welsh. We will respond to any correspondence in Welsh which will not lead to a delay.

Attachments

WAR1895774.pdf Download

Wrexham County Borough Council

The Guildhall , Wrexham , Wrexham , LL11 1AY

http://www.wrexham.gov.uk/ 01978 292 000

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices