Search for more Public Notices in your area
Planning

Wrexham County Borough Council Town and Country Planning Act 1990 Planning (Listed Buildings and Conservation Areas) Act 1990

Notice ID: WAR1886665

Notice effective from
23rd October 2020 to 22nd November 2020

Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrexham Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 Deddf Cynllunio (Adeiladau Rhestredig ac Ardaloedd Cadwraeth) 1990

P/2020/0627 Wrenbury Court, Wrenbury Way, Cefn Mawr, Wrecsam, LL14 3NE datblygiad preswyl o 34 annedd (datblygiad mawr) P/2020/0614 Horse & Jockey, 32 Hope Street, Wrecsam. LL111BD aniatad adeilad rhestredig ar gyfer addasiadau mewnol ac allanol,

Gellwch archwilio'r ceisiadau uchod ar

www.wrexham.gov.uk/plans

neu yn Galw Wrecsam, 16 Strytyr Arglwydd, Wrecsam, LL111LG. Os dymunwch gyflwyno unrhyw sylwadau mewn perthynas a'r cynigion dylech ysgrifennu at Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, Neuadd y Dref, Wrecsam. LL111AY neu e-bostiwch

planning_admin@wrexham.gov.uk

cyn 06.11.202a

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Byddwn yn ymateb i unrhyw □hebiaeth yn Gymraeg ac ni fydd hyn yn arwain at unrhyw oedi.

Wrexham County Borough Council Town and Country Planning Act 1990 Planning (Listed Buildings and Conservation Areas) Act 1990

P/2020/0627 Wrenbury Court, Wrenbury Way, Cefn Mawr, Wrexham, LL14 3NE residential development of 34 dwellings (major development) P/2020/0614 Horse & Jockey, 32 Hope Street Wrexham. LL111BD listed building consent for internal and external alterations,

You may view the above applications on

www.wrexham.gov.uk/plans

or at Contact Wrexham, 16 Lord Street, Wrexham, LL111LG. If you wish to make comments about the proposals you should write to Wrexham County Borough Council, Guildhall, Wrexham, LL111AYor email:

planning_admin@wrexham.gov.uk

before 06.11.20.

We welcome correspondence in Welsh. We will respond to any correspondence in Welsh which will not lead to a delay.

Attachments

WAR1886665.pdf Download

Wrexham County Borough Council

The Guildhall , Wrexham , Wrexham , LL11 1AY

http://www.wrexham.gov.uk/ 01978 292 000

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices