Search for more Public Notices in your area
Traffic

TEMPORARY (PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC) ORDER under Section 14(1) of the Road Traffic Regulation Act 1984

Notice ID: WAR1886688

Notice effective from
23rd October 2020 to 22nd November 2020

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam wedi gwneud GORCHYMYN (GWAHARDD TRAFFIG TRWODD) PROS PRO dan Adran 14 (1) Deddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 a fydd yn dod i rym ar 28/10/20 i wahardd unrhyw gerbyd rhag defnyddio'r rhan honno o L6n Derwen-Fawr, Bronington, Wrecsam o'i chyffordd S'r A525 gyda Ffordd Eglwyswen i gyfeiriad y gogledd o 50 metr i alluogi Sunbelt Rentals UK i adfer gwasanaeth BT.

Bydd y ffordd amgen ar gyfer cerbydau a effeithir gan gau'r ffordd ar hyd A525 Ffordd Eglwyswen, Whitwell Road a L6n Derwen-Fawr a bydd arwyddion priodol i ddangos hyn. Bydd mynediad i gerbydau'r gwasanaethau brys ac I gerddwyr ar gael drwy gydol y cyfnod cau, Mae dlsgwyl IV gwaharddiad bara am 10 dlwrnod ac eithrio penwythnosau, neu lal os bydd y gwaith wedi ei gwblhau, a dim nnwy na 18 mis. Dyddiedig 23/10/20.

Darren Williams, Prif Swyddog Amgylchedd a Thechnegol

Wrexham County Borough Council has made a TEMPORARY (PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC) ORDER under Section 14(1) of the Road Traffic Regulation Act 1984 effective from 28/10/20 prohibiting any vehicle from using that length of Broadoak Lane, Bronington from its junction with A525 Whitchurch Road in a N. direction for a distance of 50m. to enable Sunbelt Rentals UK to restore a BT service.

The alternative route for vehicles affected by the closure is via A525 Whitchurch Road, Whitwell Road and Broadoak Lane and will be signposted. Access for emergency vehicles and pedestrians will be maintained throughout the period of closure. The prohibition is expected to last for 10 days excluding weekends, or until completion of the works if earlier, with a maximum duration of 18 months. Dated 23/10/20.

Darren Williams, Chief Officer Environment & Technical

Attachments

WAR1886688.pdf Download

Wrexham County Borough Council

The Guildhall , Wrexham , Wrexham , LL11 1AY

http://www.wrexham.gov.uk/ 01978 292 000

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices