Search for more Public Notices in your area
Traffic

TEMPORARY (PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC) ORDER under Section 14(1) of the Rood Traffic Regulation Act 1984

Notice ID: WAR1886737

Notice effective from
22nd October 2020 to 21st November 2020

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn bwriadu gwneud GORCHYMYN (GWAHARDD TRAFFIG TRWODD) PROS PRO Q dan Adran 14 (1) Deddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 a ddaw i rym o 16/11/20 sy'n gwahardd unrhyw gerbyd rhag defnyddio'r darn hwnnw o ffordd y cyfeirir ato yng Ngholofn 1 Atodlen yr Hysbysiad hwn, ac eithrio i'r cyfeiriad a nodir yng Ngholofn 2 yr Atodlen er mwyn galluogi O'Connor Utilities Ltd i wneud gwaith cloddio er mwyn gosod cebl trydan.
Q
Bydd y ffordd amgen ar gyfer cerbydau a effeithir gan gau'r ffordd ar hyd Ffordd y Dderwen, Ffordd Dunster a Ffordd Marlborough a bydd arwyddion i ddangos hyn. Bydd mynediad i gerddwyr ar gael drwy gydol y cyfnod cau.
Mae disgwyl i'r gwaharddiad bara am 25 diwrnod gwaith neu lai os bydd y gwaith wedi ei gwblhau'n gynt na hynny, ac ni fydd yn para dim mwy na'r uchafswm o 18 mis.
ATOPLEN.
Y Darn o Ffordd Ffordd yr Abaty (De), YstSd Ddiwydiannol Wrecsam o'i chyffordd a" Ffordd y Dderwen i gyfeiriad y Gogledd am belrter o 227m i'w chyffordd § Ffordd Marlbrough.
a"
Cyfeiriad Bydd traffig yn teithio i gyfeiriad y de ar hyd Ffordd yr Abaty (De) o'i chyffordd 3 Ffordd Marlborough i'w chyffordd 3 Ffordd y Dderwen.
Dyddiedig 22/10/2C
Darren Williams, Prif Swyddog Amgylchedd a Thechnegol
Wrexham County Borough Council intends to make a TEMPORARY (PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC) ORDER under Section 14(1) of the Rood Traffic Regulation Act 1984
effective from 16/11/20 prohibiting any vehicle from using that length of road specified in column 1 of the Schedule to this Notice other than in the direction specified in column 2 of the Schedule to enable O'Connor Utilities Ltd. to undertake excavation works for installation of a electricity cable.
The alternative route for vehicles affected by the closure is via Oak Road, Dunster Road and Marlborough Road and will be signposted. Access for pedestrians will be maintained throughout the period of closure.
The prohibition is expected to last for 25 working days, or until completion of the works if earlier, with a maximum duration of 18 months.
SCHEDULE.
Length of Road Abbey Road (South), Wrexham Industrial Estate from its junction with Oak Road in a N. direction for a distance of 227m. to its junction with Marlbrough Road.
Direction Traffic will travel in a S. direction along Abbey Road (South) from its junction with Marlborough Road to its junction with Oak Road.
Dated 22/10/20
Darren Williams, Chief Officer Environment & Technical

Attachments

WAR1886737.pdf Download

Wrexham County Borough Council

The Guildhall , Wrexham , Wrexham , LL11 1AY

http://www.wrexham.gov.uk/ 01978 292 000

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices