Search for more Public Notices in your area
Traffic

TEMPORARY TRAFFIC NOTICE TEMPORARY PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC ORDER

Notice ID: MFN0571391

Notice effective from
18th September 2020 to 18th October 2020

TEMPORARY TRAFFIC NOTICE
TEMPORARY PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC ORDER
ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 -
SECTION 14
HAWARDEN
The Flintshire County Council hereby intends not sooner than 7 days from the 18th September 2020 to make an Order which will prohibit any vehicle from proceeding in Moor Lane, between its Junctions with B5125 Glynne Way and B5129 Chester Road, Hawarden in the County of Flintshire between 9:30 a.m. and 3:30 p.m. The reason for the closure is to facilitate access to network service connection with associated works by Sunbelt Rentals Limited, on behalf of BT.
The alternative route for vehicles will be signed accordingly by the use of prescribed signs.
Pedestrian access through the restricted section will be maintained throughout the period of closure.
It is anticipated that the Order will come into force on 5th October 2020, or as soon as possible thereafter. The road will only be closed for 2 weeks, or until earlier completion of the works, subject to a maximum period of eighteen months. AB/032411
Gareth Owens, Chief Officer (Governance), County Hall, Mold, Flintshire.
Dated this 18th day of September 2020.
TOWN & COUNTRY PLANNING ACT 1990
PLANNING (LISTED BUILDING AND CONSERVATION AREAS) ACT 1990 THE PLANNING (LISTED BUILDINGS AND CONSERVATION AREAS) (WALES) REGULATIONS 2012
NOTICE IS HEREBY GIVEN that the following applications) have been made to the Flintshire County Council in respect of the above legislation.
061521 - Conversion of an existing garage to an annex accommodation at Tan-Y-Fron, Uanasa, Holywell (Development affecting the character or appearance of a Conservation Area).
A copy of the application, plans and other documents may be inspected by members of the public until 9th October 2020 on our website at

www.flintshire.gov.uk/planningapplicationsdatabase

. Any person who wishes to make representation about the above application should make them via the website, by e-mail to planning.

consultation@flintshire.gov.uk

or in writing to the Chief Officer (Planning, Environment & Economy), Flintshire County Council, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NF quoting the relevant reference number by the above date.
A N Farrow, Chief Officer (Planning, Environment & Economy) on behalf of Flintshire County Council Dated this 18th day of September 2020.

www.flintshire.gov.uk

 

HYSBYSIAD TRAFFIG DROS DRO
GORCHYMYN GWAHARDD TRAFFIG TRWODD DROS DRO

DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD 1984 -
ADRAN 14
PENARLAG
Mae Cyngor Sir y Fflint drwy hyn, ddim cynt na 7 diwmod o 18 Medi 2020, yn bwriadu gwneud Gorchymyn a fydd yn gwahardd unrhyw gerbyd rhag mynd ar hyd Moor Lane, rhwng ei chyffyrdd gyda B5125 Glynne Way a B5129 Chester Road, Penarlag, yn Sir y Fflint rhwng 9:30 am a 3:30 pm.
Y rheswm dros gau'r ffordd yw hwyluso mynediad at gysylltiad gwasanaeth rhwydwaith gyda gwaith cysylltiedig gan Sunbelt Rentals Limited, ar ran BT.
Bydd y llwybrau amgen ar gyfer cerbydau wedi eu harwyddo'n briodol gyda'r arwyddion penodedig.
Bydd mynediad drwy'r adran gyfyngedig yn cael ei chaniatau i gerddwyr drwy gydol y cyfnod ar gau.
Rhagwelir y bydd y Gorchymyn yn dod i rym 5 Hydref 2020, neu cyn gynted a phosibl wedi hynny. Bydd y ffordd ar gau am bythefnos, oni bai y cwblheir y gwaith yn gynt, ond am gyfnod o ddim mwy na deunaw mis. AB/032411
Gareth Owens, Prif Swyddog (Llywodraethu), Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint. Dyddiedig 18 Medi 2020.
DEDDF CYNLLUNIO GWLAD A THREF 1990
DEDDF GYNLLUNIO (ADEILADAU RHESTREDIG AC ARDALOEDD CADWRAETH) 1990 RHEOLIADAU CYNLLUNIO (ADEILADAU RHESTREDIG AC ARDALOEDD CADWRAETH) (CYMRU) 2012
HYSBYSIR DRWY HYN fod y cais/ceisiadau a ganlyn wedi'u cyflwyno i Gyngor Sir y Fflint yng nghyswllt y ddeddfwriaeth uchod. 061521 - Trawsnewid garej presennol mewn i lety anecs yn Nhan-y-Fron, Llanasa, Treffynnon (Datblygiad sy'n effeithio ar gymeriad neu ymddangosiad Ardal Gadwraeth).
Gellir aelodau o'r cyhoedd archwilio copi o'r cais, cynlluniau a dogfennau eraill tan 9 Hydref 2020 ar ein gwefan sef

www.siryfflint.gov.uk/cronfaddataceisiadaucynllunio

. Dylai unrhyw un sydd am roi sylwadau ynglyn a'r cais uchod wneud hynny trwy'r wefan, trwy e-bost at

planning.consultation@flintshire.gov.uk

neu yn ysgrifenedig, gan eu hanfon at y Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi), Cyngor Sir y Fflint, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint, CH7 6NF gan nodi'r cyfeirnod perthnasol erbyn y dyddiad uchod.
A N Farrow, Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi). Dyddiedig 18 Medi 2020.

www.slryffllnt.gov.uk


Attachments

MFN0571391.pdf Download

Flintshire County Council

County Hall , Mold , Flintshire , CH7 6NB

http://www.flintshire.gov.uk 01352 752 121

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices