Search for more Public Notices in your area
Traffic

TEMPORARY (PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC) ORDER under Section 14(1) of the Road Traffic Regulation Act 1984

Notice ID: WAR1848932

Notice effective from
18th September 2020 to 18th October 2020

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam wedi gwneud GORCHYMYN (GWAHARDD TRAFFIG TRWODD) PROS PRO dan Adran 14 (1) Deddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984
a a ddaw i rym ar 21/09/20 yn gwahardd unrhyw gerbyd rhag defnyddio'r rhan honno o Chapel Lane, Llay, Wrecsam sy'n ymestyn o'r gyffordd S'r B5102 Straight Mile am bellter o 900m i'r gyffordd 3 Higher Lane er mwyn galluogi Hafren Dyfrdwy i hwyluso cynllun gosod prif gyflenwad newydd yn Rackery Lane.
Mae'r llwybr amgen ar gyfer cerbydau sydd wedi'u heffeithio gan gau'r ffordd ar hyd Straight Mile a Higher Lane ac mae arwyddion wedi'u gosod. Caniateir mynediad i gerbydau brys a cherddwyr drwy gydol y cyfnod y bydd y ffordd ar gau.
Disgwylir y bydd y gwaharddiad bara am 8 wythnos, neu lai os bydd y gwaith wedi ei gwblhau yn gynt, ond dim mwy na 18 mis.
Dyddiedig 18/09/20,
Darren Williams, Prif Swyddog Amgylchedd a Thechnegol
Wrexham County Borough Council has made a TEMPORARY (PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC) ORDER under Section 14(1) of the Road Traffic Regulation Act 1984
effective from 21/09/20 prohibiting any vehicle from using that length of Chapel Lane, Llay, Wrexham from its junction with B5102 Straight Mile for a distance of 900m to its junction with Higher Lane to enable Hafren Dydfrdwy to facilitate a mains replacement scheme on Rackery Lane.
The alternative route for vehicles affected by the closure is via Straight Mile and Higher lane and will be signposted. Access for emergency vehicles and pedestrians will be maintained throughout the period of closure. The prohibition is expected to last for 8 weeks, or until completion of the works if earlier, with a maximum duration of 18 months.
Dated 18/09/20,
Darren Williams, Chief Officer Environment & Technical

Attachments

WAR1848932.pdf Download

Wrexham County Borough Council

The Guildhall , Wrexham , Wrexham , LL11 1AY

http://www.wrexham.gov.uk/ 01978 292 000

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices