Search for more Public Notices in your area
Traffic

NOTICE OF MAKING OF AN ORDER SECTION 14 ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 WREXHAM COUNTY BOROUGH COUNCIL (CHIRK PUBLIC FOOTPATH 27] TEMPORARY PROHIBITION OF PEDESTRIANS ORDER 2020

Notice ID: WAR1848871

Notice effective from
16th September 2020 to 16th October 2020

HYSBYSIAD 0 WNEUD GORCHYMYN ADRAN 14 DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD1984 CYNGOR BWRDEISTREFSIROL WRECSAM (LLWYBR CYHOEDDUS 27 Y WAUN] GORCHYMYN GWAHARDDIAD DROS DRO AR GERDDWYR 2020
Rhoddir rhybudd drwy hyn fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam trwy weithredu ei bwerau o dan Adran 14 Deddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 wedi gwneud gorchymyn sydd yn gwahardd unrhyw berson rhag teithio ar hyd llwybr troed cyhoeddus 27 Y Waun, yn dechrau o'i chyffordd gyda'r B4500 at ogledd Pont Pontfaen yn SJ 2800 3710 ac yn parhau i gyfeiriad y dwyrain gan ddilyn yr afon am tua 765 metr at ffin Cymru/Lloegr ger y draphont reilffordd yn SJ 2866 3720,
Y rheswm dros gau'r llwybr yw bod gwaith cynnal a chadw ar y draphont reilffordd yn bwrladu cael ei gynnal ar neu ger y llwybr troed. Mae'r llwybr amgen yn dechrau o gyffordd Llwybr Troed Cyhoeddus 27
Y Waun a'r B4500 i'r gogledd o Bortt Pontfaen yn SJ 2800 3710 ac yn parhau I gyfeiriad y gogledd-ddwyraln hyd at B4500 am tua 1230 metr at y gyffordd gyda B5070 yn SJ 2908 3759 ac yna'n parhau I gyfeiriad y de ar hyd y B5070 am tua 50 metr at gyffordd gyda Llwybr Troed Cyhoeddus 14 Y Waun yn SJ 2907 3754. Yna mae'r llwybr amgen yn parhau I gyfeiriad y de ar hyd Llwybr Troed Cyhoeddus 14 Y Waun am tua 320 metr i gyfarfod y B5070 yn SJ 2902 3726,
Daw'r Gorchymyn i rym ar 21 Medi 2020 a bydd yn dal mewn grym am gyfnod o chwe mis, oni chwblheir y gwaith yn gynt, ond am ddim mwy na chwe mis.
Dyddiedig 16 o Fedi 2020
Darren Williams
Prif Swyddog Amgylcheddol a Thechnegol Adran Cludiant, De Ffordd yr Abaty Ystfid Ddiwydiannol Wrecsam Wrecsam LL113AY
NOTICE OF MAKING OF AN ORDER SECTION 14 ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 WREXHAM COUNTY BOROUGH COUNCIL (CHIRK PUBLIC FOOTPATH 27] TEMPORARY PROHIBITION OF PEDESTRIANS ORDER 2020
Notice is hereby given that Wrexham County Borough Council in exercise of its powers under section 14 of the Road Traffic Regulation Act 1984 has made an order which prohibits any person from proceeding in that part of Chirk public footpath 27, commencing from its junction with the B4500 just to the north of Pontfaen Bridge at SJ 2800 3710 and continuing generally east following the river bank for approximately 765 metres to the Welsh/English border at the railway viaduct at SJ 2866 3720.
The reason for the closure is because maintenance works to the railway viaduct are being proposed to be executed on or near to the footpath. The alternative route commences from the junction of Chirk Public Footpath 27 and the B4500 just to the north of Pontfaen Bridge at SJ 2800 3710 and continues generally north east along the B4500 for approximately 1230 metres to the junction with the B5070 at SJ 2908 3759 and then continues generally south along the B5070 for approximately 50 metres to the junction with Chirk Public Footpath 14 at SJ 2907 3754. The alternative route then continues generally south along Chirk Public Footpath 14 for approximately 320 metres to meet the B5070 at SJ 2902 3726.
The Order will come into force on 21 September 2020 and will continue in force for a period of 6 months, or until the earlier completion of the works, subject to a maximum duration of 6 months. Dated this 16 day of September 2020 Darren Williams
Chief Officer Environment and Technical Transport Depot, Abbey Road South Wrexham Industrial Estate Wrexham LL113AY

Attachments

WAR1848871.pdf Download

Wrexham County Borough Council

The Guildhall , Wrexham , Wrexham , LL11 1AY

http://www.wrexham.gov.uk/ 01978 292 000

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices