Search for more Public Notices in your area
Planning

TOWN & COUNTRY PLANNING ACT 1990

Notice ID: MFN0568366

Notice effective from
11th September 2020 to 11th October 2020

FLINTSHIRE COUNTY COUNCIL
TOWN & COUNTRY PLANNING ACT 1990
TOWN AND COUNTRY PLANNING (GENERAL DEVELOPMENT
MANAGEMENT PROCEDURE) (WALES) ORDER 2012 - NOTICE
UNDER ARTICLE 12
NOTICE IS HEREBY GIVEN that the following applications) have been made to the Flintshire County Council in respect of the above legislation.
061572 - Development of 56 dwellings on land to rear of 66A Mold Road, including new roadway, parking areas, landscaping and drainage connections including formation of swale on development land rear of 66a Mold Road, Mynydd Isa.

061573 - 40 New Dwellings - Application to renew unexpired Outline planning permission 063656, Reserved Matters -057396 on land at Rhos Road, Penyffordd.

A copy of the application, plans and other documents may be inspected by members of the public
until 2nd October 2020 on our website at

www.flintshire.gov.uk/planningapplicationsdatabase

,
Any person who wishes to make representation about the above application should make them
via the website, by e-mail to

planning.consultation@flintshire.gov.uk

or in writing to the Chief
Officer (Planning, Environment & Economy), Flintshire County Council, County Hall, Mold, Flintshire,
CH7 6NF quoting the relevant reference number by the above date.
A N Farrow, Chief Officer (Planning, Environment & Economy) on behalf of
Flintshire County Council.
Dated this 11th day of September 2020.
TEMPORARY TRAFFIC NOTICE
NOTICE OF TEMPORARY PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC ORDER
ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 - SECTION 14(1) MOLD
Flintshire County Council has made an Order which will prohibit any vehicle from proceeding in Bryn Garmon between its junctions with West view and Clayton Road, Mold in the county of Flintshire. The reason for the closure is to facilitate Electrical Cabling with associated works by O'Connor Utilities Limited.
The alternative route for vehicles affected by the closure will be signed accordingly by the use of prescribed signs.
It is anticipated that the Order will come into force on the 14th September 2020 or as soon as possible thereafter. The closure is expected to last for 4 weeks subject to a maximum period of eighteen months.
Gareth Owens, Chief Officer (Governanace), County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NR.
Dated this 11th day of September 2020. AB/031743
NOTICE OF PROPOSAL
FFORDD OWEN, FFORDD GWYNEDD, FFORDD GLYNDWR, FFORDD EDWIN HIGH STREET, CONNAH'S QUAY ROAD AND ST PETERS PARK, NORTHOP
PROPOSED PROHIBITION OF WAITING AT ANY TIME
Flintshire County Council propose to make an Order in exercise of its powers under the Road Traffic Regulation Act 1984, the Traffic Management Act 2004, Part IV of Schedule 9 and all other enabling powers, the effect of which will be to amend The Flintshire County Council (Prohibition and Restriction of Waiting and Loading and Parking Places) (CMI Enforcement and Consolidation) Order 2013, so as to introduce:-
1. No Waiting At Any Time' restrictions-:
a. At the junction of Ffordd Owen with St Peters Park, Northop.

b. At the junction of Ffordd Owen with Ffordd Edwin, Northop.

c. At the junctions of Ffordd Edwin with Ffordd Gwynedd, Northop.

d. At the junction of Ffordd Glwyndr with High Street, Northop

e. At the junction of Ffordd Glwyndr with Ffordd Edwin, Northop

f. At various locations on both sides of High Street, Northop.

g. At various locations on both sides of Ffordd Glyndwr, Northop,

h. At the junction of High Street with Connahs Quay Road.

In all other respects the present provisions of the 'The Flintshire County Council (Prohibition and Restriction of Waiting and Loading and Parking Places) (Civil Enforcement and Consolidation) Order 2013' will remain in force.
In the interests of safety during the COVID-19 Pandemic, should you wish to view a copy of this Notice, the proposed Order, plans showing the roads affected by the proposal and a statement of the Council's reasons for proposing to make the Order it is advisable that you view them on our website at

www.Flintshire.gov.uk

> Resident > Roads, Streets and Travel > Traffic Regulation Orders. Alternatively, you can request a copy of the documents by emailing

Streetscene@flintshire.gov.uk

. They may also be viewed at Flint Connects, Church Street Hint CH6 5BD during normal office hours.
Objections to the proposed Order, together with the grounds on which they are made, should be
sent in writing to the undersigned by Friday 2nd October 2020 quoting reference SS/TRO/JB/41.
Stephen O Jones, Chief Officer (Streetscene and Transportation), County Hall,
Mold, Flintshire, CH7 6NR.
Dated this 11th day of September 2020.
NOTICE OF PROPOSAL
(FFORDD GLYNDWR, FFORDD OWEN AND FFORDD EDWIN, NORTHOP) (ONE WAY TRAFFIC) ORDER 20-
The Flintshire County Council proposes to make an Order, under Sections 1 (1), 2 (1) and (2) of the Road Traffic Regulation Act 1984, the effect of which will be:
To prohibit any vehicle, except Pedal Cycles, from proceeding in the length of road specified in Column 1 of the Schedule to this Notice in a direction other than that specified in relation to that length of road in Column 2 of that Schedule.
In the interests of safety during the COV1D-19 Pandemic, should you wish to view a copy of this Notice, the Order, plans showing the roads affected by the Order and a statement of the Council's reasons for proposing to make the Order, it is advisable that you view them on our website at

www.Flintshire.gov

, uk > Resident > Roads, Streets and Travel > Traffic Regulation Orders. Alternatively, you can request a copy of the documents by emailing

Streetscene@flintshire.gov.uk

. They may also be viewed in Hint Connects Office, Church Street, Flint, CH6 5BD during normal office hours. Objections to the proposed Order, together with the grounds on which they are made, should be sent in writing to the undersigned by Friday 2nd October 2020 quoting reference SS/TRO/JB/NORTHOP
SCHEDULE
PLEASE DOWNLOAD THE PDF BELOW TO VIEW THE DETAILS OF THE SCHEDULE

CYNGOR SIR Y FFLINT
DEDDF CYNLLUNIO GWLAD A THREF 1990
GORCHYMYN CYNLLUNIO GWLAD A THREF (GWEITHDREFN RHEOLI DATBLYGU CYFFREDINOL) (CYMRU) 2012 - HYSBYSIAD YN OL ERTHYGL 12
HYSBYSIR DRWY HYN fod y cais/ceisiadau a ganlyn wedi'u cyflwyno i Gyngor Sir y Fflint yng nghyswllt y ddeddfwriaeth uchod.
061572 - Datblygiad o 56 annedd ar dir yng nghefn 66A Mold Road, yn cynnwys ffordd newydd, ardaloedd parcio, tirlunio a chysylltiadau draeniau, yn cynnwys ffurfio pant ar dir datblygu yng nghefn 66A Mold Road, Mynydd Isa.

061573 - 40 annedd newydd - Cais i adnewyddu Caniatad Cynllunio Amlineltol sydd wedi dod i ben 057396. Materion a Gadwyd yn 6l - 057396 ar dir yn Rhos Road, Penyflbrdd.

Gellir aelodau o'r cyhoedd archwilio copi o'r cais, cynlluniau a dogfennau eraill tan 2 Hydref 2020 ar ein gwefan sef

www.siryfflint.gov.uk/cronfaddataceisiadaucynllunio

. Dylai unrhyw un sydd am roi sylwadau ynglyn a'r cais uchod wneud hynny trwy'r wefan, trwy e-bost at

planning.consultation@flintshire.gov.uk

neu yn ysgrifenedig, gan eu hanfon at y Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi), Cyngor Sir y Fflint, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint, CH7 6NF gan nodi'r cyfeirnod perthnasol erbyn y dyddiad uchod. A N Farrow, Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi) ar ran Cyngor Sir y Fflint.
Dyddiedig yr 11 diwrnod o Medi 2020 HYSBYSIAD TRAFFIG DROS DRO
HYSBYSIAD TRAFFIG DROS DRO
RHYBUDD O ORCHYMYN GWAHARDD TRAFFIG TRWODD DROS DRO DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD 1984 - ADRAN 14(1) YR WYDDGRUG
Mae Cyngor Sir y Fflint wedi gwneud Gorchymyn sy'n gwahardd unrhyw gerbyd rhag mynd ar hyd Bryn Garmon rhwng ei chyffyrdd gydag West View a Clayton Road, yr Wyddgrug yn Sir y Fflint. Mae angen cau'r llwybr er mwyn i O'Conor Utilities Limited osod ceblau trydanol newydd ac ymgymryd a gwaith cysylltiedig.
Bydd arwyddion yn cael eu gosod yn y lleoliad i dywys cerbydau y bydd cau'r ffordd yn effeithio arnynt ar hyd ffordd/ffyrdd amgen.
Rhagwelir y bydd y Gorchymyn yn dod i rym ar 14 Medi 2020, neu cyn gynted a phosibl wedi hynny. Disgwylir i'r ffordd fod ar gau am bedair wythnos yn ddarostyngedig i uchafswm o ddeunaw mis. Gareth Owens, Prif Swyddog (Llywodraethu), Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint.
Dyddiedig yr 11 diwrnod o Medi 2020. AB/031743
HYSBYSIAD O GYNNIG

FFORDD OWEN, FFORDD GWYNEDD, FFORDD GLYNDYR, FFORDD EDWIN, STRYD FAWR, FFORDD CEI CONNAH A ST PETERS PARK, LLANEURGAIN
GWAHARDDIAD ARFAETHEDIG I AROS AR UNRHYW ADEG
Mae Cyngor Sir y Fflint yn cynnig gwneud Gorchymyn drwy arfer ei bwerau dan Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984, Deddf Rheoli Traffig 2004, Rhan IV o Atodlen 9, a'r holl bwerau galluogi eraill, gyda'r effaith o ddiwygio Gorchymyn Cyngor Sir y Fflint (Gwaharddiad a Chyfyngiad Arcs a Mannau Uwytho a Pharcio) (Gorfodi Sifil a Chyfuno) 2013, i gyflwyno:-1. Cyfyngiadau 'Dim Aros ar Unrhyw Adeg'-:
a. Yng nghyffordd Ffordd Owen gyda St Peters Park, Uaneurgain.

b. Yng nghyffordd Ffordd Owen gyda Ffordd Edwin, Uaneurgain.

c. Yng nghyffordd Ffordd Owen gyda Ffordd Gwynedd, Llaneurgain.

d. Yng nghyffordd Ffordd Glyndyr gyda'r Stryd Fawr, Llaneurgain.

e. Mewn lleoliadau amrywiol ar Stryd Fawr, Uaneurgain.

f. Yng nghyffordd y Stryd Fawr gyda ffordd ddienw.

g. Mewn amrywiol leoliadau ar ddwy ochr Ffordd Glyndwr, Llaneurgain.

h. Ar gyffordd y Stryd Fawr gyda Ffordd Cei Connah.

Ym mhob ystyr arall, bydd darpariaethau presennol 'Gorchymyn Cyngor Sir y Fflint (Gwaharddiad a Chyfyngiad Aros a Mannau Uwytho a Pharcio) (Gorfodi Sifil a Chyfuno) 2013' yn parhau mewn grym. Er diogelwch yn ystod y Pandemig COV1D-19, os ydych yn dymuno gweld copi o'r Hysbysiad hwn, cynlluniau'n dangos y ffyrdd a effeithir arnynt gan y Gorchymyn a datganiad o resymau'r cyngor dros cynnig y Gorchmynion, cynghorir eich bod yn eu darllen ar ein gwefan ar

www.siryfflint

.

gov.uk

<

http://www.siryfflint.gov.uk

> > Preswyl >Ffyrdd, Strydoedd a Theithio > Gorchmynion Rheoleiddio Traffig. Fel arall, gallwch wneud cais am gopi o'r dogfennau drwy anfon e-bost at

Streetscene@flintshire.gov.uk

. Gallwch hefyd eu gweld yn canolfan cysylltiad fflint, Stryd yr Eglwys Fflint CH6 5BD.
Dylid anfon gwrthwynebiadau i'r Gorchymyn arfaethedig, a'r sail ar gyfer gwrthwynebu, yn ysgrifenedig at yr unigolyn isod erbyn dydd Gwener Dydd Gwener 2 Hydref 2020, gan ddyfynnu cyfeimod SS/TRO/JB/41.
Stephen O Jones, Prif Swyddog (Strydwedd a Chludiant), Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint. CH7 6NR. Dyddiedig yr 11 diwrnod o Medi 2020.
HYSBYSIAD O GYNNIG GORCHYMYN CYNGOR SIR Y FFLINT
(FFORDD GLYNDWR, FFORDD OWEN A FFORDD EDWIN, LLANEURGAIN) (TRAFFIG UNFFORDD) 20-
Mae Cyngor Sir y Fflint yn rhoi rhybudd trwy hyn am ei fwriad i wneud Gorchymyn dan Adrannau 1 (1) a 2 (1) a (2) Traffig Ffyrdd 1984, a'i effaith fydd:
Gwahardd unrhyw gerbyd, heblaw Beiciau rhag defnyddio'r damau o ffyrdd a nodir yng Ngholofn 1 i Atodlen yr Hysbysiad hwn ac eithrio i'r cyfeiriad a nodir mewn perthynas a'r damau o ffyrdd yng Ngholofn 2 i'r Atodlen honno.
Er diogelwch yn ystod y Pandemig COVID-19, os ydych yn dymuno gweld copi o'r Hysbysiad hwn, cynlluniau'n dangos y ffyrdd a effeithir arnynt gan y Gorchymyn a datganiad o resymau'r cyngor dros cynnig y Gorchmynion, cynghorir eich bod yn eu darllen ar ein gwefan ar

www.siryfflint.gov.uk

<

http://www.siryfflint.gov.uk

> > Preswyl >Ffyrdd, Strydoedd a Theithio > Gorchmynion Rheoleiddio Traffig. Fel arall, gallwch wneud cais am gopi o'r dogfennau drwy anfon e-bost at

Streetscene@flintshire.gov.uk

. Gallwch hefyd eu gweld yn canolfan cysylltiad fflint, Stryd yr Eglwys Fflint CH6 5BD.
Dylid anfon gwrthwynebiadau i'r Gorchymyn arfaethedig, a'r rtiesymau dros wrthwynebu, yn ysgrifenedig at yr unigolyn isod erbyn dydd Gwener 2 Hydref 2020 gan ddyfynnu cyfeirnod rhif SS/TRO/JB/NORTHOP
ATODLEN
PLEASE DOWNLOAD THE PDF BELOW TO VIEW THE DETAILS OF THE SCHEDULE

Attachments

MFN0568366.pdf Download

Flintshire County Council

County Hall , Mold , Flintshire , CH7 6NB

http://www.flintshire.gov.uk 01352 752 121

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices