Search for more Public Notices in your area
Natural Resources Wales
General

WILDLIFE AND COUNTRYSIDE ACT 1981 (AS AMENDED)

Notice ID: WAR1433610

Notice effective from
30th October 2019 to 29th November 2019

Cyfoeth Naturiol Cymru Natural Resources Wales

Cymru

Wales

DEDDF BYWYD GWYLLT A CHEFN GWLAD 1981 (FEL Y'l DIWYGIWYD)

HYSBYSU SAFLE O DDIDDORDEB GWYDDONOL ARBENNIG O DAN ADRAN 28(1)

Rhoddir rhybudd trwy hyn bod Corff Adnoddau Naturiol Cymru a enwir yn Cyfoeth Naturiol Cymru yn ystyried Chwareli Hafod y Calch a Phlas Uchaf yn Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig (SoDdGA).

Mae Chwareli Hafod y Calch a Phlas Uchaf oddeutu un filltir i'r gorllewin o Gorwen yn Awdurdod Unedol Sir Ddinbych ac yn ymestyn dros ardal o 1.8 hectar.

Canolir y safle ar Gyfeirnod Grid SJ054429.

Mae'r safle yn Allgraig Corwen, sef bloc ynysig o greigiau Carbonifferaidd sydd wedi'u hamgylchynu gan haenau Silwraidd hyn. Mae'r chwareli segur yn Hafod y Calch a Phlas Uchaf o ddiddordeb arbennig oherwydd eu hamlygiadau o greigiau Is Carbonifferaidd (Fiseaidd).

O dan yr hysbysiad hwn mae'n ofynnol i bob perchennog a deiliaid hysbysu'r CNC am rai gweithrediadau arbennig a allai amharu ar ddiddordeb arbennig y safle. Gall methu a gwneud hynny fod yn gyfystyr a throsedd.

Nid yw'r hysbysiad hwn yn rhoi unrhyw hawliau mynediad i SoDdGA Chwareli Hafod y Calch a Phlas Uchaf.

Gall unrhyw un sydd a diddordeb yn y tir wneud sylwadau ynghylch yr hysbysiad yn ysgrifenedig at CNC yn y cyfeiriad isod erbyn 23 Chwefror 2020.

Gellir cael manylion I lawn am yr hysbysiad gan gynnwys map, disgrifiad o'r safle a rhestr o weithrediadau a allai fod yn niweidiol a datganiad o farn CNC am reoli'r tir oddi wrth:

TTm Amgylchedd Sir Ddinbych, Cyfoeth Naturiol Cymru, Ffordd Caer, Bwcle, Sir y Fflint CH7 3AJ.

TimAmgylcheddSirDdinbych @

cyfoethnaturiolcymru.gov.ukWILDLIFE AND COUNTRYSIDE ACT 1981 (AS AMENDED)

NOTIFICATION OF A SITE OF SPECIAL SCIENTIFIC INTEREST UNDER SECTION 28 (1)

Notice is hereby given that the Natural Resource Body for Wales otherwise known as Natural Resources Wales considers Chwareli Hafod y Calch a Phlas Uchaf to be a Site of Special Scientific Interest (SSSI).

Chwareli Hafod y Calch a Phlas Uchaf lies about one mile west of Corwen in the Unitary Authority of Denbighshire and covers an area of 1.8 hectares.

Centred on National Grid Reference SJ054429.

The site lies within the Corwen Outlier, an isolated block of Carboniferous rocks surrounded by older Silurian strata. The disused quarries at Chwareli Hafod y Calch a Phlas Uchaf are of special interest for their Lower Carboniferous (Visean) rock exposures.

Under this notification there is a requirement on all owners and occupiers to notify NRW of certain operations which may damage the special interest of the site. Failure to do so may constitute an offence.

This notification does not confer any rights of access to Chwareli Hafod y Calch a Phlas Uchaf SSSI.

Any person with an interest in the land may make representations regarding the notification in writing to NRW at the address below by 23 February 2020.

Full details of the notification including a map, site description and list of potentially damaging operations and a statement on NRW's views about the management of the land can be obtained from:

Denbighshire Environment Team, Natural Resources Wales, Chester Road, Buckley, Flintshire CH7 3 A J.

DenbighshireEnvironmentTeam@

naturalresourceswales.gov.ukAttachments

WAR1433610.pdf Download

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices