Search for more Public Notices in your area
Natural Resources Wales
Planning

Announcement of Intention not to prepare an environmental statement - (Regulation 12B of the Environmental Impact Assessment (Land drainage Improvement works) (Amendment) Regulations) 2017/585

Notice ID: WAR1250916

Notice effective from
11th July 2019 to 10th August 2019

^1 Cyfoeth Naturiol Cymru Natural Resources Wales

Cymru

Wales

Gwaith Cwlfer Arglawdd Whitebarn, Trefrlw

Cyhoeddl'r bwrlad I beldlo 3 pharatol datganiad amgylcheddol - (Rheoliad 12B o Reoliadau Asesu Effeithiau Amgylcheddol (Gwaith Gwella Draenlo Tlr) (Dlwyglo) 2017/585

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn hysbysu ei fod yn bwriadu cynnal gwaith ar gwlfer lleddfu llifogydd a leolir ar arglawdd Whitebarn yn Nhrefriw, Conwy (cyfeirnod grid: SH7848S 63549). Mae'r arglawdd wedi'i gofrestru o dan Ddeddf Cronfeydd Dwr 1975 ac mae'r gwaith arfaethedig yn cynnwys uwchraddio'r cwlfer a mynediad gweithredol gwell at fflap yr ollyngfa.

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru o'r farn na fydd y gwaith gwella yn debygol o gael effaith sylweddol ar yr amgylchedd ac nid yw'n bwriadu paratoi datganiad amgylcheddol mewn perthynas ag ef. Er na chynigir datganiad amgylcheddol, mae dyluniad y cynllun wedi ystyried ffactorau amgylcheddol sy'n gysylltiedig a'r safle ac wedi ymgorffori gwelliannau amgylcheddol lie bo hynny'n ymarferol. Gellir gweld dyluniad y cynllun yn Swyddfa Gwydyr Cyfoeth Naturiol Cymru, Gwydyr Uchaf, Llanrwst, Conwy, LL26 OPN, rhwng 10:00 a 16:00 o ddydd Llun i ddydd lau.

Dylai unrhyw un sydd am gyflwyno sylwadau ynghylch effeithiau amgylcheddol tebygol y gwaith gwella arfaethedig anfon y rhain, yn ysgrifenedig, at y cyfeiriad a nodir isod, o fewn 30 diwrnod wedi dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn.

Andrew Owen Basford, Cyflawni Prosiectau, Cyfoeth Naturiol Cymru, Ffordd Caer, Bwcle, Sir y Fflint CH7 3AJ.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch a:

andrew.basford@cyfoethnaturiolcymru.gov.ukWhitebarn North Embankment Culvert Works, Trefrlw

Announcement of Intention not to prepare an environmental statement - (Regulation 12B of the Environmental Impact Assessment (Land drainage Improvement works) (Amendment) Regulations) 2017/585

Natural Resources Wales gives notice that it proposes to carry out works to a flood relief culvert located on Whitebarn North embankment in Trefriw, Conwy (Grid ref: SH78483 63549). The embankment has been registered under the Reservoirs Act 1975 and the proposed works include upgrading of the culvert and improved operational access to the outfall flap.

Natural Resources Wales considers that the improvement works are not likely to have significant effects on the environment and does not intend to prepare an environmental statement in respect of them. Although an environmental statement is not proposed, the scheme design has considered environmental factors associated with the site and incorporated environmental improvements where feasible. The scheme design can be viewed from the Natural Resources Wales Gwydyr Office, Gwydyr Uchaf, Llanrwst, Gwynedd, LL26 OPN, during the hours of 10:00 - 16:00 Monday to Thursday.

Any person wishing to make representations in relation to the likely environmental effects of the proposed improvement works should do so, in writing, to the address specified below, within 30 days of the date of publication of this notice.

Andrew Owen Basford, Projects Delivery, Natural Resources Wales, Chester Road, Buckley, Flintshire CH7 3AJ.

For any enquires please contact:

andrew.basford@naturalresourceswales.gov.ukAttachments

WAR1250916.pdf Download

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices