Search for more Public Notices in your area
Traffic

TEMPORARY TRAFFIC ORDER DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL [VARIOUS ROADS, LLANGOLLEN)

Notice ID: NWA1193911

Notice effective from
12th June 2019 to 12th July 2019

sir ddinbych denbiqhshire

County Council

^^B^1

GORCHYMYN TRAFFIG DROS DRO CYNGOR SIR DDINBYCH (GWAHANOL FFYRDD LLANGOLLEN

(GWAHARDDIAD DROS DRO AR AROS LLWYTHO A DADLWYTHO) DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD 1984-ADRANNAU 16A

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn bwriadu, yn ddim cynt na 7 diwrnod o 12fed Mehefin 2019 gwneud Gorchymyn a fydd yn gwahardd unrhyw gerbyd rhag aros, llwytho a dadlwytho ar unrhyw adeg, ar y darnau ffyrdd y cyfeirir atynt yn yr Atodlen isod.

Y rheswm am y cau yw rheoli traffig yn ystod Eisteddfod Llangollen. Bydd yr holl rwystrau traffig sy'n bod yn bresennol yn cael eu gohirio dros dro yn ystod cyfnod yr orfodaeth.

Daw'r Corchymyn i rym ar 1 af Corffennaf 2019, a bydd yn dal mewn grym am gyfnod o ddeunaw mis. Rhagwelir mai dim ond dros gyfnod yr Eisteddfod y bydd cyfyngiad ar y ffyrdd.

RHESTR

Hydoedd Ffyrdd yn Llangollen yn Sir Ddinbych Dim Aros, Llwytho na Dadlwytno ar Unrhyw Adeg Dros Dro Heol Dinbren Y Ddwy Ochr:- O gyffordd Stryd y Twr i gyfeiriad y de ddwyrain am 120 medr i fynedfa Ysgol Uwchradd Dinas Bran.

Ffordd yr Abaty; Y Ddwy Ochr:- O fynedfa ddeheuol maes yr Eisteddfod i gyffordd Wharfe Hill

Ffordd yr Abaty: Un Ochr; o gyffordd Stryd y Twr i gyfeiriad y gogledd ddwyrain i'r eiddo sy'n hysbys fel Llwyn Is Coed

Stryd y Twr: Un Ochr; O gyffordd Ffordd yr Abaty i Heol Dinbren. CwaharddiadauParcio aryr ochr gyferbyn a'r cae pel droed

Heol-y-Farchnad, West Street, Princess Street, Stryd y Dwyrain, Parade Street.Stryd y Bont, Heol-y-Capel, Heol-y-Dderwen a Heol y Castell: Y Ddwy Ochr; yr uchod i gyd

Dyddiedig: 12 Mehefin 2019.

Gary Williams, Pennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol AD a Democrataidd, Cyngor Sir Ddinbych, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, Sir Ddinbych.

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Ni fydd unrhyw oedi wrth ymateb i ohebiaeth a dderbyniwyd yn Gymraeg.

TEMPORARY TRAFFIC ORDER DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL [VARIOUS ROADS, LLANGOLLEN)

[TEMPORARY PROHIBITION OF WAITING LOADING AND UNLOADING] ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 - SECTION 16A

Denbighshire County Council intends not sooner than 7 days from 12th June 2019 to make an Order which will prohibit any vehicle from waiting, loading and unloading at any time, on the lengths of road referred to in the Schedule below.

The reason for the restriction is to regulate traffic during the Llangollen Eisteddfod. All traffic restrictions currently in place will be temporarily suspendecf during the period of temporary enforcement.

The Order will come into force on 1 st July, 2019 and will remain in force for a period of eighteen months. It is anticipated that the roads will only be restricted for the duration of the Eisteddfod.

SCHEDULE

Lengths of Road at Llangollen in the County of Denbigh Temporary No Waiting, Loading or Unloading At Any Time Dinbren Road Both Sides:- From the junction of Tower Road in a south easterly direction for 120 metres to the entrance of Dinas Bran High School.

Abbey Road; Both sides:- from the south exit of Eisteddfod grounds to thejunction of Wharf Hill.

Abbey Road: One Side; from the junction of Tower Road in a north easterlydirection to the property known as Llwyn Is Coed.

Tower Road: One Side; from the junction of Abbey Road to Dinbren Road. Parkingrestriction on the opposite side to the football ground.

Market Street, West Street, Princess Street, East Street, Parade Street, Bridge Street, Chapel Street, Oak Street and Castle Street: Both sides; all of the above.

Dated: 12 June 2019.

Gary Williams, Head of Legal HR and Democratic Services, Denbighshire County Council, County Hall, Wynnstay Road, Ruthin, Denbighshire.

We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.

Attachments

NWA1193911.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices